Adatkezelési tájékoztató

A Human Labor Quality Kft., mint adatkezelő a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat érintő, illetve az általa folytatott egyéb adatkezelések vonatkozásában a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján ad tájékoztatást.

Szolgáltatásaink igénybevétele során Ön rendelkezésünkre bocsát személyes adatnak minősülő információkat. E személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben, módon és ideig, a jogszabályi előírásokkal – különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) - összhangban kezeljük. Az adatok biztonsága érdekében a szükséges adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedések magas színvonalát biztosítjuk.

Az adatkezelés részleteit érintően kérjük, hogy olvassa el az alábbi Tájékoztatót.

Kérjük, hogy amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.

I. AZ ADATKEZELŐ

A jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléseket érintően a személyes adatok kezelője:

Human Labor Quality Kft.

székhely:  9165 Cakóháza,   Fő utca 41.

cégjegyzékszám: 08-09-034459

adószám: 12260407-2-08

(a továbbiakban: „Human Labor Quality Kft.”)

 

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93. K. épület 5. emelet

e-mail postafiók: Email cím mutatása

 telefon: +36 1 372 0692

weboldal: humanlabor.hu

 

Adatkezelési tájékoztató elektronikus elérhetősége: humanlabor.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Torma Beáta

postai levelezési cím: 9027 Győr Budai u. 5/a.

e-mail postafiók:

telefon: +36 96 508 000

 

A jelen tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezeléseket érintően kérdésével bármikor fordulhat hozzánk a fenti központi elérhetőségeinken.

 

II. JELEN TÁJÉKOZTATÓ SZERINTI ADATKEZELÉSEK

1. Szerződéskötés és szerződés teljesítése

Jelen pont az üzleti tevékenységünk keretében megkötött szerződésekre vonatkozik, azaz azon szerződésekre, amelyeket megbízóinkkal vagy alvállalkozóinkkal, együttműködő partnereinkkel, beszállítóinkkal kötünk. A munkaszerződésekre jelen pont nem terjed ki.

 

Mi az adatkezelés célja?
A szerződésekhez kapcsolódóan személyes adatkezelésre elsősorban akkor kerül sor, amennyiben szerződő partnerünk (akár megbízói, akár beszállítói oldalon) természetes személy vagy egyéni vállalkozó. E személyek személyes adatai kezelésének célja a szerződés létrehozatala, nyilvántartása és teljesítése.

A szerződésekhez kapcsolódóan sor kerülhet továbbá a kapcsolattartóként eljáró személyek személyes adatainak kezelésére. Amennyiben a szerződő partnerünk egy cég, kapcsolattartó eljárására rendszerint sor kerül, de magánszemély vagy egyéni vállalkozó szerződő partner esetén is eljárhat helyettük más személy, mint kapcsolattartó. A kapcsolattartók személyes adatai kezelésének a célja a szerződés zökkenőmentes létrehozatala, teljesítése, megszüntetése.

Ha a szerződést érintően számlakiállítási kötelezettség áll fenn, és szerződő partnerünk természetes személy vagy egyéni vállalkozó, abban az esetben személyes adatnak minősülnek a szerződés alapján kiállított számlához kapcsolódó adatok is, amelyek kezelésének célja a jogszabályban meghatározott számviteli kötelezettségeink teljesítése (számla kiállítás, számla megőrzés).

Természetes személy vagy egyéni vállalkozó szerződő fél esetén a szerződés teljesítése keretében az adatkezelés céljai kiterjednek továbbá az esetleges szavatossági és jótállási igények, egyéb jogviták rendezésére is.

 

Mely személyes adatokat kezeljük a fenti célokból?
Természetes személy és egyéni vállalkozó szerződő fél esetén:

igényelt szolgáltatás megnevezése és azonosító adatai, mennyisége, ára;

megrendelés, szerződéskötés időpontja, státusza;

szerződés tárgyának teljesítésével kapcsolatos adatok (teljesítési hely, idő, teljesítésigazolás adatai);

számla adatok (szerződő fél neve és címe, számla sorszáma, kelte, a teljesítés időpontja, fizetési határidő, bruttó és nettó összeg, áfa összege, kedvezmények mértéke és jogcíme stb.);

fizetési adatok (fizetés napja, összege, módja, átutalás esetén szerződő partner bankszámlaszáma);

bejelentett szavatossági és jótállási igények, az igényről felvett jegyzőkönyv tartalma, az igény teljesítésének módja, időpontja.

Kapcsolattartó eljárása esetén:

kapcsolattartó személyazonosító adatai, elérhetőségei (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, beosztás, képviselt cég / személy neve);

 

Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatokat?
Természetes személlyel vagy egyéni vállalkozóval történő szerződéskötés esetén a szerződés megkötése és teljesítése érdekében van szükségünk személyazonosító és a szerződés tárgya függvényében szükséges személyes adataikra, így ezen adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele. Ezen adatok kapcsán az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítése. Ezen adatokat alapvetően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (3) és (4) bekezdései alapján az Art. 202. §-ban meghatározott adómegállapításhoz való jog elévülési ideje alatt kezeljük (adóbevallás évét követő 5 év), és annak leteltét követően külön kérés nélkül is töröljük.

Ezen kívül, természetes személy vagy egyéni vállalkozó szerződő fél esetén egyes személyes adatok kezelésére a következő jogszabályokban foglalt kötelezettség alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja):

számla kiállítási vagy megőrzési kötelezettség esetén a számlázási adatokat (számlázási név és cím, számlaadatok) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján kell kezelnünk és az Sztv. 169. §-a alapján a szerződéshez kapcsolódóan kiállított bizonylatokat az abban foglalt adatokkal együtt 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni;

amennyiben megbízónk áfa alany, a számlán az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § d) pontjának dc) alpontja alapján kötelesek vagyunk feltüntetni a vásárló, szolgáltatást igénybe vevő adószámát. Az adószám megőrzési ideje a számla megőrzési idejéhez igazodik.

A kapcsolattartói adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a szerződés zökkenőmentes teljesítéséhez fűződő jogos érdekünkből, a szerződés teljesítése és az azzal kapcsolatos igények elévülési ideje (5 év) alatt kezeljük. Kapcsolattartó változása esetén a korábbi kapcsolattartó adatait a változás átvezetésével egyidejűleg töröljük.

 

2. Ügyfélszolgálati adatkezelés, kapcsolatfelvétel

 

Mi az adatkezelés célja?
Amennyiben Ön valamely kérdésével hozzánk fordul (kapcsolatfelvétel), az Ön által küldött üzenetben, e-mailben, postai levélben, telefonon megadott, tudomásunkra jutott személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás, megkeresése megválaszolása érdekében kezeljük.

Jelen pont alá tartozik a tájékozódás jellegű megkeresés. Amennyiben a levelezés szerződés előkészítéséhez vagy egy már folyamatban lévő vagy teljesített szerződéshez kapcsolódik, akkor arra a kapcsolattartásra az adott típusú adatkezelés részletei vonatkoznak.

 

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?
E-mail útján érkező megkeresés esetén:
név, e-mail cím, érdeklődő által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult)

Telefonon érkező megkeresés esetén az alábbi adatokat kezeljük:
név, telefonszám, beszélgetés dátuma, időpontja, érdeklődő által megadott személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő az ügyfélszolgálathoz fordult)

Postai úton küldött levél esetén:
feladó neve, címe, levél kézbesítésének dátuma, érdeklődő által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult).

 

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatait?
Az érintettek jelen pont szerint kezelt személyes adatait a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja alapján az érintett megkeresésének rögzítéséhez és megválaszolásához, abból eredő igények rendezéséhez fűződő jogos érdekünkből kezeljük.

 

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?
A megkeresésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat (ideértve az e-maileket) az adatkezelés céljának megszűnését követően töröljük. Így, amennyiben az e-mailre és az arra adott válaszra várhatóan további ügyintézés, igényérvényesítés érdekében nincs szükség, akkor a törlés haladéktalanul megtörténik, egyéb esetben a megkeresés és a válasz törlésére azt követően kerül sor, hogy azokra e célokból nincs szükség.

 

3. Cookie kezelés

 

Mi az a cookie, és mi a célja?
A weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A cookie egy olyan fájl (kis adatcsomag, betűkből és számokból álló kicsi állomány), amely az oldal megtekintésekor rátelepül az Ön által használt számítástechnikai eszközre (számítógép, okostelefon, tablet, stb.). Ez teszi lehetővé, hogy a weboldal felismerje a felhasználó böngészőjét abból a célból például, hogy megállapítsa, a felhasználó már járt a weboldalon korábban.

A cookie maga nem tartalmaz vagy gyűjt információt, csupán arra használják, hogy segítsen a felhasználók azonosításában. Ennek segítségével számukra kényelmesebb, felhasználóbarátabb szolgáltatást tudnak nyújtani.

A cookiek elsődleges célja, hogy lehetővé tegyék a weboldal megfelelően működését, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

A cookiek által gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel a felhasználó azonosítására, és ezen adatokat csak abban az esetben kapcsoljuk össze egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy vele kapcsolatban azonosításra alkalmas cookie-kat alkalmazzunk.

A cookie-k a böngésző memóriájában találhatóak és tipikusan az alábbiakat tartalmazzák:

A küldő szerver neve

A cookie élettartama

Az érték – általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám

A cookie-t küldő weboldal kiszolgálója ezt a számot használja a felhasználó azonosítására, amikor az visszatér vagy oldalról oldalra lépdel. Ezt az értéket csak a küldő szervere tudja olvasni, valamint használni. A cookiek központi szerepet játszanak az internet testreszabhatóságában és a viselkedés alapú reklámozás is általában cookie alapon működik.

Hogy törölheti, tilthatja le a cookiekat?
A cookie-kat Ön képes törölni is saját eszközéről, illetve beállíthatja böngészőjében a cookie-k letiltását. Lehetőség van az összes cookie tiltására is, de ez jelentősen rontja a webböngészési élményt, ha olyan szolgáltatásokat használ, melyek a cookie-t használják.

A cookie-k beállítását a különböző böngészők esetén itt találja:

 

 

Milyen sütiket használunk és azok mire szolgálnak?

 

Alap Cookie-k (sütik)

Az alap cookie-k (sütik) segítenek könnyen használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

 

Megnevezés

Szolgáltató

Leírás

Lejárat

Laravel_session

targoncatrade.hu

A weboldal működéséhez szükséges látogatói adatokat tárolja, valamint a weboldalon lévő cookie üzenet elfogadását rögzíti

24 óra vagy a böngésző bezárása

XSRF-TOKEN

targoncatrade.hu

a "CSRF/XSRF-TOKEN" sütit az oldalon levő különböző űrlapok esetén használjuk és az ún. "Cross-Site Request Forgery" elleni védekezéshez szükséges. Ezen süti használatának célja az, hogy más ne tudjon a felhasználó nevében űrlapot beküldeni. A süti a webhely elhagyását követő 2 órán belül törlődik az Ön gépéről.

A süti a webhely elhagyását követő 2 órán belül törlődik az Ön gépéről.

 

 

 

Funkcionális

Ezek a sütik több funkciót tesznek lehetővé weboldalunk látogatói számára. Ezeket a cookie-kat külső szolgáltatóink vagy saját weboldalunk állíthatják be. A következő funkciók aktiválódhatnak vagy nem aktiválódhatnak, ha elfogadja ezt a kategóriát: - Élő chat szolgáltatások- Online videók megtekintése- Közösségi média megosztó gombok- Bejelentkezés a weboldalunkra a közösségi médián keresztül.

Megnevezés

Szolgáltató

Leírás

Lejárat

PREF

youtube.com

A felhasználó által preferált oldalkonfiguráció és a lejátszási beállítások, például az automatikus lejátszás, a tartalom keverése és a lejátszó mérete

8 hónap

VISITOR_PRIVACY_METADATA

Youtube.com

Tárolja a felhasználó cookie-hoz való hozzájárulásának állapotát az aktuális domainhez

180 nap

 

Statisztikai Cookie-k

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai cookie-k (sütik) segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. A cookiek célja továbbá a weboldal felhasználó általi használatának megismerése (pl. megtekintett oldalak, oldalak száma, navigálás, munkamenet ideje, hibaüzenetek stb) annak érdekében, hogy látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk a weboldalt tovább fejleszteni és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani.

Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi „sütiket” használ. A „sütik” használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.

 

Megnevezés

Szolgáltató

Leírás

Lejárat

_ga

Google Analytics

Egy egyedi azonosítót rögzít amelyet a rendszer arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó látogatási szokásairól a weblapon

1 év

_gat

Google Analytics

A Google Analytics használja a lekérdezések ütemének szabályozására

10 perc

_gid

Google Analytics

Egy egyedi azonosítót rögzít amelyet a rendszer arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó látogatási szokásairól a weblapon

24 óra

__Secure-ENID, SID

google.com

A felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására használjuk. Ennek két a cookie-nak a segítségével számos támadást meg tudunk akadályozni, például a weboldalakon kitöltött űrlapok tartalmának ellopására irányuló kísérleteket is. A google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link]

1 év

HSID

google.com

A felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására használjuk. Ennek két a cookie-nak a segítségével számos támadást meg tudunk akadályozni, például a weboldalakon kitöltött űrlapok tartalmának ellopására irányuló kísérleteket is. A google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link]

730 nap

SEARCH_SAMESITE

google.com

Ez a süti az adatok helyes elküldésére szolgál a Google számára.

5 hónap

_ga_4BXXKZJZTZ,
_ga_B8SKQ9HHPZ,
_ga_GJH9RGDDP5,
_ga_RQXSGJFQ59,
_ga_X6LMX9VR0Y,
_ga_07X87XGYYZ

Google

Ezt a cookie-t a Google Analytics arra használja, hogy nyomon kövesse az egyedi felhasználókat, és nyomon kövesse a weboldallal való elköteleződésüket.

2 év

wd

Facebook

Ez a cookie tárolja a böngészőablak méreteit, és a Facebook az oldal megjelenítésének optimalizálására használja.

1 hét

AEC

Google

A Google biztonsági sütije a látogató hitelességének megerősítésére, a látogatói adatok védelmére és a hitelesítő adatok csalárd felhasználásának megelőzésére szolgál

10 nap

Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (www.google.com/analytics/).

Kattintson ide a Google Analytics opt-out cookie beállításához!

Performansz

Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy statisztikai információkat gyűjtsünk a weboldalunk használatáról, ezeket analitikai sütiknek is nevezik. Ezeket az adatokat a teljesítmény és a weboldal optimalizálásához használjuk.

Megnevezés

Szolgáltató

Leírás

Lejárat

Laravel_speed

targoncatrade.hu

A weboldal tartalmi oldalainak sebesség és fájlméret adatokat tárolja.

6 hónap

 

Marketing Cookiek

A marketing cookiek-at (sütiket) a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

Megnevezés

Szolgáltató

Leírás

Lejárat

Collect

Google Analytics

Adatokat küld a Google Analytics-nek a látogató eszközéről és viselkedéséről. Követi a felhasználót a különböző eszközök és marketing csatornák között

Session

ads/ga-audiences

Google Ads

A Google Ads használja azon látogatók újra bevonására, akik több weboldalon beazonosított viselkedésük alapján valószínűleg vásárlókká válnak

Session

__gfp_64b,

Google DoubleClick

Arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek.

Max 26 hónap

_dc_gtm_UA-#

Google TAG Manager

A Google Tag Manager használja a Google Analytics script címke betöltésére.

Tag manager által telepített sütiknél külön szoktak megadni süti érvényességi időt az adott 3rd Party sütikre

Facebook Pixel Code

Facebook

A Facebook remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebook hirdetési rendszerének segítsétével. Részletes információkat itt talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Változó – kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért

CONSENT

Google.com

Google cookiek, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

20 év

1P_JAR

google.com

Ez a cookie gyűjti a webolda statisztikákat és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

30 nap

 

Facebook konverziós pixel

Facebook

A Facebook remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebook hirdetési rendszerének segítségével. Részletes információkat itt talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Változó – kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért

NID

google.com

Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

6 hónap

NID

google.com

Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

6 hónap

SAPISID

google.com

Google plusz like-olás és megosztás lehetősége, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

2 év

SAPISID

google.com

Google plusz like-olás és megosztás lehetősége, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint

2 év

APISID

Google DoubleClick

Arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek.

2 év

IDE

Google

Arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek. A Google-on kívüli webhelyeken használt egyik fő hirdetési cookie neve „IDE”, amelyet a böngésző a doubleclick.net domain alatt tárol.

390 nap

ANID

Google DoubleClick

Arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek.

390 nap

DSID

Google DoubleClick

Arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek.

14 nap

SIDCC

Google

Ezek a sütik a felhasználó beállításainak a keresőmotorban történő tárolására, reklámozásra, valamint a Google által rögzített keresőmotor használatának elemzésére szolgálnak.

1 év

SOCS

Google

A felhasználói preferenciák és a személyre szabott hirdetések tárolására használt Google cookie

8 hónap

__Secure-3PAPISID,
__Secure-3PSID,
__Secure-3PSIDCC,

__Secure-3PSIDTS

Google

Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsabbak az Ön és érdeklődési köre szempontjából

1 év

__Secure-1PAPISID,
__Secure-1PSID,
__Secure-1PSIDCC,

__Secure-1PSIDTS

Google

Ezek a sütik a felhasználó beállításainak a keresőmotorban történő tárolására, reklámozásra, valamint a Google által rögzített keresőmotor használatának elemzésére szolgálnak.

1 év

_fbp

Facebook

Ezt a cookie-t a Facebook úgy állította be, hogy hirdetést jelenítsen meg, amikor a Facebookon vagy egy Facebook-hirdetések által működtetett digitális platformon tartózkodik, miután meglátogatta ezt a webhelyet.

3 hónap

ar_debug

Google

Ezt a cookie-t a DoubleClick a hirdetések hibakeresésére használja.

1 hónap

datr

Facebook

Ezt a cookie-t a Facebook arra használja, hogy azonosítsa az egyedi felhasználókat, és nyomon kövesse a Facebookkal való kapcsolatukat.

10 hónap

oo

Facebook

Ezt a cookie-t a Facebook arra használja, hogy lehetővé tegye, hogy elutasítsd a harmadik felek webhelyein folytatott tevékenységeiden alapuló Meta-hirdetések megjelenítését

1 év

sb

Facebook

Ezt a cookie-t a Facebook arra használja, hogy a felhasználók visszaállíthassák fiókjukat, ha elfelejtenék jelszavukat, vagy további hitelesítést kérjenek, ha azt mondják a Facebooknak, hogy fiókjukat feltörték.

9 hónap

_gcl_au

Google

Ezt a cookie-t a Google AdWords használja a konverziók nyomon követésére és a felhasználó különböző webhelyeken történő utazásának nyomon követésére.

3 hónap

_tfpvi

Teads

Ezt a cookie-t a Teads használja a konverziók nyomon követésére és a felhasználó különböző webhelyeken történő utazásának nyomon követésére.

12 hónap

A szolgáltatással illetve a cookie-k érvényességi ideje kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/

 

IV. KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT?

 

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Az általunk kezelt személyes adatokat azon munkatársaink jogosultak megismerni, akiknek az a munkaköri feladatai teljesítése érdekében szükséges, valamint a személyes adatokat megismerhetik az általuk ellátott feladattal összefüggésben adatfeldolgozóink és azok munkatársai. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:

 

 

Az adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység

SMIDEK Kft.

székhely: 9028 Győr, Pattantyús u. 4/a. tetőtér 2.

Adószám: 14485527-2-08.

Tevékenység: SMS szolgáltatás, SMS szerver üzemeltetés

Iron Mountain Magyarország Kft.

székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.

Adószám: 10973419-2-43.

Tevékenység: iratmegsemmisítés

Positive by Hinora Group Kft.

Székhely: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.

Adószám: 13523439-2-42.

Weboldal karbantartás

 

Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk Önöket.

A személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.

Társaságunk könyvvizsgálatot vesz igénybe, a könyvvizsgálatot ellátó cég, illetve annak munkatársai szintén jogosultak a társaságunk irataiba történő betekintésre, illetve a könyvvizsgálat érdekében szükséges másolat készítésére, kezelésére. A könyvvizsgálónk a Pannónia Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (HU-9027 Győr, Budai utca 5/a.).

 

V. ADATBIZTONSÁG

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megtesszük. Ennek keretében elfogadjuk és kialakítjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

A fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítjuk ki, illetve választjuk meg, hogy biztosítsuk az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajtunk végre, illetve alkalmazunk.

Mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

 

VI. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

 

VII. AZ ÖN JOGAI

 

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA: Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább, azt töröljük. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

HOZZÁFÉRÉS JOGA: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

HELYESBÍTÉSHEZ, KIEGÉSZÍTÉSHEZ VALÓ JOG: Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

TÖRLÉSÉHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés elleni tiltakozás az adatok törlését vonja magával, feltéve, hogy nincs fontosabb ok, amely okán a törlés nem teljesíthető.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha
a) az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
b) az adatok kezelése jogellenes;
c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott a mi jogos érdekünkön alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokok elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG: Azon adatkezelést érintően, amely alapja a mi vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.

Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, amennyiben azok megőrzése fontosabb okból szükséges. Ilyen fontosabb ok lehet az, ha Önnel szemben igényt kívánunk érvényesíteni.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG: Amennyiben az adatkezelést az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése jogalapján, automatizált (azaz elektronikus) módon végezzük, Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt személy részére.

 

VIII. KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, MEGVÁLASZOLÁSA

 

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre az I. bekezdésben feltüntetett elérhetőségeink valamelyikére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

 

IX. KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ

 

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

 

X. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

 

1. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

Tájékoztatjuk, hogy adatvédelmi tisztviselőhöz is fordulhat, a Pannon-Work vállalkozáscsoport esetében: Torma Beáta e-mail címe: [EmailProtect|adatvedelem@pannonwork.hu]

 

2. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

3. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

honlap: http://naih.hu

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

 

Budapest, 2024. 04. 23.

Human Labor Quality Kft.
adatkezelő